Laddar

Regeringens bidragsförslag: ”Sätt funktionsnedsatta i centrum”

Föreslår ny lag om bidrag som nu lämnas till riksdagen.

delningar

Bostadsanpassningsbidrag ges till personer som på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad.

Regeringen föreslår att en ny lag om bostadsanpassningsbidrag ska ersätta den nuvarande, som nu lämnas till riksdagen.

Flera av bestämmelserna behålls från den gamla lagen medan andra skrivelser moderniseras och förtydligas. Bland annat föreslås att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bidraget, oavsett om personen äger den aktuella bostaden som ska anpassas eller bor i den med nyttjanderätt.

Propositionen bygger på den lagrådsremiss som regeringen fattade beslut om i oktober 2017. Den nya lagen är både mer rättssäker och förutsägbar än den tidigare.

– Den här lagändringen ska sätta personen som ansöker om bidraget i centrum för processen. Personer med funktionsnedsättningar ska känna sig fullt delaktiga i beslut som rör deras vardag, och den nya lagen ligger i linje med det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

Lagen ska förenkla kommunernas handläggning genom tydligare bestämmelser och ge kommunerna bättre möjlighet att utnyttja sina resurser utifrån de förutsättningar kommunerna har. Bland annat ska den nya lagen möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns.

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Fakta om bostadsanpassningsbidraget:

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Källa: Boverket.

Relaterade artiklar